Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Stichting Evenementen Ridderkerk verwerkt persoonsgegevens.
Privacy wetgeving (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe privacywet geldt in de gehele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op de Stichting Evenementen Ridderkerk.

Privacy statement en privacy beleid
In dit privacy statement geven wij een antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Evenementen Ridderkerk. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen onze stichting? Wat verandert er? Wat moet er gebeuren?

Wat zijn persoonsgegevens?
Wanneer (een combinatie van) naam, adres, mail naar iemand herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Maar bijvoorbeeld ook namen samen met geboortedatums. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Evenementen Ridderkerk persoonsgegevens?
Stichting Evenementen Ridderkerk verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie direct of indirect een relatie aangegaan is, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
– Medewerkers/vrijwilligers van Stichting Evenementen Ridderkerk.
– Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Denk aan sponsoren, donateurs en/of de Gemeente Ridderkerk. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De organisatieonderdelen van Stichting Evenementen Ridderkerk verwerken persoonsgegevens. Het bestuur ziet toe op juiste naleving van het privacy beleid.

 Waarvoor verwerkt Stichting Evenementen Ridderkerk persoonsgegevens?
Als iemand aan de slag wil gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wil gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van de juiste persoonsgegevens kunnen we iedereen op de juiste wijze administreren als vrijwilliger/externe.
Die gegevens gebruiken we om contacten te onderhouden en te informeren over voor de stichting relevante en gerelateerde zaken.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor nieuwe activiteiten van onze stichting. Wil men niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kan dit worden aangegeven door een email te sturen naar secretaris@SER-Ridderkerk.nl. In de betreffende mail maak je bekend dat je wilt uitschrijven voor benadering.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom financiële mutaties enz..

Verwerkt Stichting Evenementen Ridderkerk ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met speciale toestemming. In dat geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
Stichting Evenementen Ridderkerk controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Stichting Evenementen Ridderkerk met mijn persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
Tenzij de archiefwet of een andere wet van toepassing is, geld voor persoonsgegevens in een archief geen bewaartermijn.
Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan worden de gegevens vernietigd. Stichting Evenementen Ridderkerk kan de persoonsgegevens bewaren in een archief voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wie kan er bij de persoonsgegevens?
De persoonsgegevens kunnen gewijzigd worden middels het contact formulier op de Website of email naar de secretaris van de SER en/of het organisatie onderdeel waar men geregistreerd is. De verwerker zal dan deze gegevens in het bestand muteren.
Binnen meer organisatie onderdelen van de stichting kan men van een medewerker en/of vrijwilliger elkaars adres en telefoonnummer gebruiken (tenzij is aangegeven dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van de activiteit en/of het activiteitenonderdeel, kan je gegevens – net als jijzelf – muteren.
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kan dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld bij inschrijving voor een extern evenement en waarvoor contactgegevens direct uit de medewerkers-/vrijwilligersadministratie worden opgehaald. Of bij een nieuwe functie binnen een andere aangesloten stichtingsactiviteit.
De persoonsgegevens worden niet met andere externe organisaties dan wel instanties gedeeld.
Gegevens gerelateerd aan donateurs, sponsoren en overige derden worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals aantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de stichting met deze informatie mogelijk derden en vrijwilligers te informeren over bijvoorbeeld een bijzondere activiteit of reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Privacy beleid
De Stichting Evenementen Ridderkerk heeft een privacy beleid. Een disclaimer hierover staat op onze website. In die disclaimer staat vermeldt dat Stichting Evenementen Ridderkerk een privacy protocol heeft. Dit protocol staat op de website. Het privacy protocol staat in begrijpelijke taal.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Stichting Evenementen Ridderkerk gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan men zien welke gegevens de Stichting Evenementen Ridderkerk verwerkt?
Door contact op te nemen met het secretariaat van de vereniging kan men kenbaar maken en opvragen wat de status is van de geadministreerde persoonsgegevens.

Waar kan men terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen en of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Evenementen Ridderkerk kan men terecht bij het bestuur van de stichting, middels email: secretaris@SER-Ridderkerk.nl 

Berichten.
Om het Website gebruik van Stichting Evenementen Ridderkerk zo makkelijk mogelijk te maken, kan men berichten sturen via het contactformulier en/of email.

Website/Privacyverklaring.
Wij respecteren ieders privacy als onze website wordt bezocht en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die ons is verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg 
Stichting Evenementen Ridderkerk verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik.
De gegevens die Stichting Evenementen Ridderkerk ontvangt worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken.
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van computers, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens worden gebruikt voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid.
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Stichting Evenementen Ridderkerk en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Cookies.
De website www.SER-Ridderkerk.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Stichting Evenementen Ridderkerk beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Stichting Evenementen Ridderkerk na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Stichting Evenementen Ridderkerk gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Stichting Evenementen Ridderkerk website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen computers of bestanden op computers staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien toestemming wordt gegeven.Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Stichting Evenementen Ridderkerk inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Stichting Evenementen Ridderkerk de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.  Stichting Evenementen Ridderkerk kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Cookies weigeren.
Men kan zelf beslissen of cookies worden ge-accepteerd of geweigerd. Men kan de browser zo instellen dat men op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kan men het gebruik van cookies uitzetten in de browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Men kan ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van de browser voor het instellen van de cookie-voorkeuren.

Beveiliging.
Stichting Evenementen Ridderkerk heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links.
Op de websites van Stichting Evenementen Ridderkerk zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Stichting Evenementen Ridderkerk kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen.
Zijn er vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Stichting Evenementen Ridderkerk, dan kan men deze richten aan Stichting Evenementen Ridderkerk per e-mail: secretariaat@SER-Ridderkerk.nl 

Inzage en correctie van gegevens.
Als relatie van de SER kan men een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kan men een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Het verzoek kan schriftelijk of per e-mail aan de SER worden gericht. Zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring.
Stichting Evenementen Ridderkerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Stichting Evenementen Ridderkerk adviseert een ieder regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd

 
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 08-10-2018.